top of page

ฝั่งธนเฟส 2

ขอขอบคุณ

ท่าน ผช.ศจ ณัฏฐ์ , พี่ต้อม Lucky music , พี่โอ

และน้องๆ ราชภัฏบ้านสมเด็จ ที่ไว้วางใจระบบแสงเสียง และออกแบบโครงสร้าง

 

ขอขอบคุณ

ฝั่งธนเฟส

bottom of page