ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ของ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี  ๒๕๖๒

1/1